Království perníku - zážitkové programy, muzeum perníku
ADRESAR.cz

Euroregion Silesia [ Euroregion ]

Euroregiony - mosty přes hranice
Ještě na počátku 90. let minulého století byly pojmy "euroregion" a "přeshraniční spolupráce" pro většinu z nás pojmy neznámé, bezobsažné, nezajímavé. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Touha obyvatel příhraničí po životě stejně kvalitním jako ve vnitrozemí vedla po roce 1989 obce k hledání nových možností přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických problémů hraničních regionů. Po vzoru západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími na druhé straně hranice. Tak i u nás začaly vznikat první "euroregiony", které jako mosty spojily sousední země a staly se hnací silou přeshraniční spolupráce.

Jedno Slezsko - dvě země
Nejinak tomu bylo i na historickém území Slezska rozprostírajícím se v severovýchodní části dnešní České republiky a jihozápadní části Polska. Města a obce této oblasti byly k vzájemné spolupráci předurčeny společným historickým vývojem. K rozdělení tohoto jednolitého území státní hranicí došlo až v roce 1742, kdy Marie Terezie ve válce s pruským králem Bedřichem II. prohrála větší část Slezska. Ratibořsko, Glubčicko a Hlučínsko přešlo pod vládu Pruska, zatímco Opavsko a Krnovsko zůstalo na území koruny české pod vládou rakouských Habsburků. Vznik státní hranice tak zpomalil a posléze zcela zastavil rozvoj vzájemných kontaktů. Skutečná česko-polská spolupráce na tomto území se tak mohla začít rozvíjet až po roce 1989. Nejprve měla charakter individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí a měst, postupně však nabývala regionálního charakteru a v roce 1998 vyvrcholila ustavením euroregionu, jehož název je odvozen od území, na kterém se z větší části nachází - Silesia (Slezsko).

Euroregion Silesia
Euroregion Silesia je jedním ze čtyř euroregionů na území Moravskoslezského kraje, zahrnující na české straně území okresu Opava, části okresu Bruntál (Krnovsko) a Novojičínsko. Na polské straně euroregion zahrnuje powiaty (okresy) raciborski, glubczycki, wodzislawski a rybnicki, které se nacházejí na území dvou vojvodství - Opolského a Slezského. Členy české části euroregionu, sdružení s názvem Euroregion Silesia-CZ, je v současné době 61 obcí a měst a 3 přidružené organizace - Matice slezská, Hospodářská komora Opava a Slezská univerzita Opava. Polskou stranu euroregionu tvoří Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry), jehož členy je 19 polských měst a obcí. Celkový počet obyvatel členských obcí a měst je 520 tisíc.

Společná historie, jazyková příbuznost, podobná kultura, politické podmínky i ekonomický potenciál byly a jsou dobrými předpoklady pro intenzívní česko-polskou spolupráci. Území Euroregionu Silesia je navíc přirozeným geografickým prostředím pro vzájemné kontakty lidí přes hranici, bez přírodních překážek v podobě hor či větších vodních toků. Tyto kontakty jsou usnadněny také neobvykle velkým počtem hraničních přechodů. Těch se jen na hranici na území euroregionu dlouhé necelých 90 km nachází 17, z toho 14 určeno pro tzv. malý pohraniční styk obyvatel příhraničních okresů.

Border Crossing v Euroregionu Silesia - modelová studie překračování hranice

Bez ohledu na poměrně dobře prostupnou hranici Euroregion Silesia pracuje na projektu, jehož výstupem by měla být modelová studie překračování hranice v západní části Moravskoslezského kraje po vstupu České a Polské republiky do Evropské unie a následně do tzv. Schengenského prostoru. Zpracovaný model by měl představit nejvhodnější a nejpřirozenější místa pro překračování státní hranice bez ohledu na stávající stav, včetně prognóz intenzit dopravních proudů a přepravních vztahů. V současné době je již zpracována první etapa studie, která zmapovala historii i současný stav překračování hranice v této oblasti, požadavky obcí a měst z obou stran hranice, fyzickou inventuru stávající dopravní infrastruktury včetně fotodokumentace a mapových podkladů a prognózu rozvoje území euroregionu v oblasti podnikatelských aktivit, cestovního ruchu, kultury apod. Druhá etapa studie, která bude zpracována v průběhu roku 2005, již bude obsahovat uvedení dopravních proudů, modely budoucí dopravy a využití stávajících i nově navrhovaných míst překračování hranice. Pro potřeby příhraničních obcí a měst poskytne informace o potřebném rozsahu propojení dopravní infrastruktury obou států v souvislosti s budoucím volným pohybem osob včetně návrhů technických opatření a nákladů na jejich realizaci.

Programy přeshraniční spolupráce
Spolupráce a dobré vztahy mezi lidmi rozdělenými státní hranicí jsou základem procesu evropské integrace, jsou tudíž zároveň jednou z priorit politiky Evropské unie. Přeshraniční spolupráce je ze strany unie finančně podporována prostřednictvím speciálních programů, jakými byl předvstupní program Phare CBC(Cross-Border Co-operation = přeshraniční spolupráce) nebo pro naši zemi nový program Iniciativy INTERREG IIIA. Od roku 2001,kdy finanční podpora ze strany EU byla rozšířena i na česko-polskou hranici, Euroregion Silesia pomáhá aktérům přeshraniční spolupráce z řad obcí, měst, škol, občanských sdružení a dalších neziskových organizací tyto speciální programy využívat. Jak český tak polský sekretariát poskytuje informace a metodickou pomoc při zpracování žádostí o grant, zástupci členských obcí euroregionu se pak podílejí na výběru těch nejlepších projektů. Stejně jako ostatní euroregiony na česko-polské hranici také Euroregion Silesia obhospodařuje speciální fond určený k financování menších neinvestičních přeshraničních aktivit.

Euroregion Silesia před a po vstupu do EU
Mají euroregiony v Evropě budoucnost ? Má existence euroregionů po vstupu do EU nějaký smysl ? Na tyto otázky lze najít odpovědi v historii evropských hraničních regionů. Nejstarší euroregion na holandsko-německých hranicích existující do dnešní doby vznikl již v roce 1958, v roce 1965 na Mezinárodní konferenci regionálního plánování v Basileji byl poprvé představen návrh na založení sdružení hraničních regionů, v roce 1971 pak deset hraničních regionů západní Evropy založilo oficiální Asociaci evropských hraničních regionů(AEBR - Association of European Border Regions). V současné době tato Asociace reprezentuje více než 170 hraničních regionů po celé Evropě.

Euroregion Silesia jako jeden z nejmladších euroregionů na česko-polské hranici se formoval, rozšiřoval svou členskou základnu a upevňoval své postavení velmi pozvolna. V současné době však představuje stabilní, funkční a zkušenou přeshraniční strukturu, o jejíž budoucnosti není pochyb. Je plnohodnotným partnerem mnoha institucím při řešení přeshraniční problematiky, jako jeden ze zakládajících členů Konzultativní rady euroregionů visegrádských zemí navázal spolupráci s euroregiony v zahraničí. Jako konkrétní příklad spolupráce se zahraničními regiony lze uvést mj.i projekt v oblasti cestovního ruchu "Tour.com", realizovaný ve spolupráci s pěti regiony v německo-francouzském, německo-polském a česko-polském příhraničí a financovaný v rámci programu INTERREG IIIC. Euroregion se také aktivně podílí na práci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, jejíž letošní jubilejní desáté zasedání se uskutečnilo právě v Opavě, sídle české části euroregionu. V závěrečném protokolu komise mj. s uspokojením konstatovala velmi dobrou spolupráci euroregionů při realizaci programů EU zaměřených na podporu přeshraniční spolupráce a doporučila aktivní zapojení zástupců euroregionů do práce všech pracovních skupin komise. Toto doporučení mezivládní komise je nepochybným důkazem pevného postavení a rostoucího významu česko-polských euroregionů.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Euroregion
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:28 hodin